Utred förbud mot surrogatmödraskap

Posted by on okt 4, 2014 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Utred förbud mot surrogatmödraskap

Debattartikeln publicerades den 4 oktober 2014 på SvD Brännpunkt.

Sveriges Kvinnolobby menar att utredningen om ofrivillig barnlöshet strider mot FN:s barnkonvention som säger att barnets bästa alltid ska komma i första hand, skriver Gertrud Åström och Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby. De vill i stället att ett förbud mot surrogatmödraskap utreds.

Utredningen om ofrivillig barnlöshet är en cirkus som måste stoppas. Sveriges Kvinnolobby underkänner utredningen och kräver att den nya regeringen i stället tillsätter en utredning för att införa ett förbud mot surrogatmödraskap i Sverige.

Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet har kommit med sitt delbetänkande, SOU 2014:29. Precis som rubriken anger utgår delbetänkandet från de ofrivilligt barnlösas perspektiv. Det betyder att det är det vuxna parets eller den vuxna ensamståendes barnlängtan som står i centrum, medan barnets och eventuella spermadonatorers eller surrogatmödrars perspektiv trängs undan.

Sveriges Kvinnolobby menar att utredningen strider mot FN:s barnkonvention som säger att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Vi anser också att man borde kunna förvänta sig att en utredning som handlar om olika former av assisterad befruktning ska ha en objektiv utgångspunkt och särskilt beakta de inblandade som själva inte kan göra sina röster hörda.

Efter att ha läst det första delbetänkandet som handlar om ensamstående kvinnors tillgång till assisterad befuktning kan Sveriges Kvinnolobby konstatera att bristerna är så pass allvarliga att utredningen borde avbrytas. Vi är bland annat kritiska till att Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ges så stor tyngd i utredningen. Smer är inget objektivt, vetenskapligt organ, utan utgörs av medlemmar som representerar politiska partier. Vissa av medlemmarna i Smer har också profilerat sig som förespråkare för surrogatmödraskap. De har bagatelliserat såväl etiska som medicinska konsekvenser. Deras bristfälliga rapport får stå oemotsagd i betänkandet. Vi anser att politiker som har sina egna agendor inte borde ha inflytande över utredningens självständiga kunskapsinhämtning.

Sveriges Kvinnolobby vänder sig mot att utredningen behandlar viktiga etiska principer på ett närmast vårdslöst sätt. I delbetänkandet lyfts exempelvis att principen om att det aldrig är en rättighet att få barn ska fortsätta gälla, men samtidigt flaggar utredningen för att det finns skäl att göra avsteg från denna princip. Vi menar att det som gör en princip giltig är att den gäller, det går inte att både säga att principen gäller och samtidigt ta avstånd från den i samma text.

En annan princip som åsidosätts av utredningen är den att medicinska insatser ska göras i förhållande till medicinska behov.  Exempelvis definieras barnlöshet för heterosexuella par av ett års oskyddade samlag, först då är paret berättigat att utredas för ofrivillig barnlöshet. När det gäller ensamstående kvinnor och män menar utredningen att detta kriterium faller. Det betyder i förlängningen att det är just ensamheten i den ensamståendes barnlängtan som utgör det medicinska tillståndet och som ska behandlas med assisterad befruktning. Medicinen, botemedlet mot ensamheten, blir ett barn. Det är hög tid att fundera över vad detta innebär för vår syn på sjukvårdens uppdrag och vår syn på barn. Tyvärr missar utredningen helt att lyfta denna problematik.

Från Sveriges Kvinnolobbys sida vill vi påpeka att vårt beslut att underkänna utredningen grundas i kritik mot utredningens uppdrag och genomförande och inte i att vi motsätter oss att ensamstående kvinnor får tillgång till insemination och befruktning utanför kroppen så länge det är kvinnan själv som ska bära och föda barnet och vara barnets mor. Problemet är att utredningens definitioner öppnar för att också kvinnor som tidigare varit män, så kallad MtK, och som har bibehållen fortplantningsförmåga genom spermieproduktion, ska få tillgång till assisterad befruktning. Men eftersom dessa MtK saknar livmoder och inte kan bära och föda ett barn måste assisterad befruktning i deras fall helt enkelt innebära att någon annan ska bära deras barn åt dem, vilket innebär surrogatmödraskap. Delbetänkandet öppnar för surrogatmödraskap trots att det inte skulle behandlas i denna del av utredningen.

Hur kommer det sig då att Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet landar så fel? För det första har utredningens fått ett undermåligt uppdrag. Det är uppenbart att det var ett misstag att låta en och samma utredning titta på, och blanda ihop, olika former av assisterad befruktning.

Sveriges Kvinnolobby anser att det inte är möjligt att på ett seriöst sätt behandla ensamstående kvinnors tillgång till insemination i samma kontext som ett ogenomtänkt och radikalt förslag om att legalisera surrogatmödraskap i Sverige. Insemination handlar om att föra in spermier i en kvinnas livmoder med hjälp av en slang och ingreppet är över på några minuter. Surrogatmödraskap handlar om att en kvinna avtalar bort sin egen livmoder under nio månader för att bära ett barn som hon sedan måste lämna ifrån sig. Vi menar att det borde vara omöjligt att behandla båda dessa väsensskilda fenomen i samma utredning.

För det andra var det ansvarslöst och odemokratiskt att dela upp utredningen i två delar. Det är ett slöseri med resurser att i en utredning tvinga fram förändringar som sedan i det närmaste förutsätts ska rivas upp innan de ens har börjat gälla därför att samma utredning kommer med ett nytt betänkande. Det är inte så det brukar gå till när man stiftar lagar i en seriös rättsstat som Sverige.

Sveriges Kvinnolobby, som är en officiell remissinstans och den svenska kvinnorörelsens paraplyorganisation, ser inget annat alternativ än att underkänna utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Det är inte acceptabelt att slarva igenom grundläggande principer som att barn har rätt att få sitt föräldraskap fastställt, att få veta sitt genetiska ursprung och att en kvinna som föder barnet alltid ska vara barnets mor utan att redovisa analyser och konsekvenser.

Vi vill uppmana regeringen att avbryta utredningen och tillsätta en ny utredning som undersöker hur ett förbud mot surrogatmödraskap ska införas. Surrogatmödraskap är inte förenligt med jämställdhet och med kvinnors rättigheter och ska inte tillåtas i Sverige. Alla former av surrogatmödraskap är en handel med kvinnors kroppar och med barn.

GERTRUD ÅSTRÖM

ordförande, Sveriges Kvinnolobby

CLARA BERGLUND

vice ordförande, Sveriges Kvinnolobby

LÄS ÄVEN:

Sveriges Kvinnolobbys remissyttrande över SOU 2014:29 – Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Replik från Femmis, RFSL och RFSU ”Barnets bästa inte alltid det genetiska”.

Slutreplik från Sveriges Kvinnolobby ”Barnlösas perspektiv får ta över i utredning”.

Your Word Should Be Your Promise
Kostenlos Pornos von as measured by ROIC

New style boys formal dress
Kostenlose Porno von mode as well urban centre work having 1860

Video Rights to FUNimation for Animated Series
Einfachporno.com One should say that LPP stands on Reserved

Fat Dogs Die Without Dacshund Diet Help
XXX KOSTENLOSE PORNO To buy fashionable designer plus size clothes

Retro Tees Are Some Popular Trendy Clothes for Women
Einfachporno.com life clothing fashion hair-styles

Misunderstanding Caused by Silk Scarf on Valentine’s Day
EINFACHPORNO.COM What are your thoughts

Top 7 Latest Trends in Blogging and Social Media in 2014
Deutsche Frauen Ficken how to put on lovely style with a shorter midsection

SELL H Jeans and Chinos
Einfachporno.com jean material the fashion industry